PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Pedagog

Rok szkolny 2016/2017

 

Pedagog szkolny – mgr Monika Płaneta-Fijołek

e-mail: m.planeta-fijolek@sp20gdynia.pl

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK – 11.00–16.30
WTOREK – 8.00–13.30
ŚRODA – 9.00–14.00
CZWARTEK – 8.30–14.00
PIĄTEK – 8.00–12.30


Pedagog szkolny:

– współpracuje z rodzinami trudnymi, z zagrożeniem chorobą alkoholową, patologicznymi.
– udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
– dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
– współuczestniczy w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły.
– organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom mającym szczególnie trudną sytuację materialną.
– opiniuje wprowadzane innowacje pedagogiczne.
– w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala szczegółowy zakres i formy pomocy, określając je w corocznym planie pracy.
– opracowuje procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia i nadzoruje ich przestrzeganie

Pedagog odpowiada za rozpoznawanie potrzeb uczniów, koordynowanie pracą zespołów analizujących i określających potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami i obowiązującym w szkole systemem organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

Pedagog współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Na podstawie Statutu Szkoły