PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 20, 81-575 Gdynia ul. Starodworcowa 36

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa i remont kuchni wraz zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni” Zakres robót budowlanych:

CPV – 45000000-7 Roboty budowlane,

CPV – 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie obiektów szkolnych,

CPV – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

CPV – 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

CPV – 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

CPV – 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,

CPV – 45321000-3 Izolacja cieplna,

CPV – 45310003-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

PROCEDURA:
Przetarg nieograniczony

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Data: 06.09.2017 r.
Nazwa i adres wykonawcy: P.H.U. AUTO-MAX Łukasz Konkel, 83-334 Miechucino, Cieszenie 7d.
Liczba otrzymanych ofert: 1

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / NIE PODLEGAJĄCEJ ODRZUCENIU
OFERTA Z NAJNIŻSZĄ CENĄ: CENA NETTO (BEZ VAT): 301.626,02 PLN

NR OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W BZP: 500024265-N-2017